Ατμοσφαιρική ρύπανση


Τι είναι η Ατμοσφαιρική Ρύπανση;

Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια, που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της δομής, της σύστασης και των χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και τα οικοσυστήματα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του.


Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι:

- Το Διοξείδιο του Θείου (SO2)
- Το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)
- Τo Διοξείδιo του Αζώτου (NO2)
- Το Όζον (O3)
- Τα Αιωρούμενα Σωματίδια (PM10)
- Το Βενζόλιο (C6H6)
- Ο Μόλυβδος (Pb)

Δεν υπάρχουν σχόλια: