ΔΕΗ: Παντού υπάρχει ένας μύθος


Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτών των ελέγχων επιβάλλω σήμερα πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Σταθμών στη Μεγαλόπολη και στην Κοζάνη. Συγκεκριμένα:
Πρώτον, 400.000 ευρώ για τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, για τις ακόλουθες παραβάσεις:
- Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου των ΑΗΣ και ΑΗΣ Β’ της Μεγαλόπολης, είχαν υπερβεί πολλές φορές τόσο το ωριαίο όσο και το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία της υγείας.
- Το σύστημα αποθείωσης των απαερίων της Μονάδας ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης δεν λειτουργούσε για σημαντικό αριθμό ωρών λειτουργίας (31,1% επί του συνόλου των ωρών λειτουργίας του Σταθμού) το 2006, με αποτέλεσμα την εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του θείου και την υπέρβαση των θεσμοθετημένων οριακών τιμών εκπομπής.
- Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις σε συνεχή βάση (μέτρηση / καταγραφή) των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου (SO2), σωματιδίων, οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και O2 στα απαέρια των Μονάδων Ι και ΙΙ, του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων...
Αυτά είπε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

Η ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση περιβαλλοντικών επενδύσεων εντός του 2008 θα έχει ως αποτέλεσμα την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και τη λειτουργία όλων των Σταθμών παραγωγής με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, σε πλήρη συμφωνία με την περιβαλλοντική νομοθεσία», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η ΔΕΗ με αφορμή την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η ΔΕΗ αποδίδει το πρόβλημα «στην επιδείνωση της ποιότητας του τοπικού λιγνίτη, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί και οδήγησε σε μειωμένη απόδοση του ήδη εγκατεστημένου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού», καθώς και «στην αδυναμία του περιορισμού της λειτουργίας ή/και της πλήρους απόσυρσης Μονάδων παλαιάς τεχνολογίας, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης, παράλληλης απαγόρευσης αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και καθυστέρησης θέσης σε λειτουργία Μονάδων ανεξάρτητων παραγωγών που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από το έτος 2001».
Σχόλια:

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρείται από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στην Ευρώπη.
1) Αν και θεωρώ λίγο "ψεύτικο" το πρόστιμο είναι πρόστιμο έτσι;
2) Η κυβέρνηση και γενικώς όλοι οι 300, όλοι οι ιθύνοντες τη ΔΕΗ πρέπει να βλέπουν μία λύση ως μοναδική: Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Η. Όσο το δυνατόν λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο, το λιγνίτη. Αφού θα μας βάλει μεγάλο πρόστιμο η ΕΕ γιατί να μην ξεκινήσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: